VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Thi trắc nghiệm

Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm tham số m để hàm số có tiệm cận

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Xác định tiệm cận

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm m để hàm số có Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên đoạn có độ dài l

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Phương pháp cô lập m trong khảo sát tính đơn điệu của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm tham số m để hàm số đơn điệu

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Biện luận theo m số cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Xét tính đơn điệu của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Biện luận theo m số cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại một điểm

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Biện luận theo m số cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Biện luận theo m số cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Bài toán liên quan đến cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tim tham số m để hàm số đạt cực trị tại

 • Số lượng câu hỏi: 13
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tìm cực trị của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 10 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  Tim tham số m để hàm sô đơn điệu trên đoạn có độ dài nào đó

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết

  cô lập tham số m của hàm số

 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thời gian làm bài: 15 phút
 • Danh mục: (Môn toán=>)
 • Xem chi tiết
  0908362936