VP - 111/39 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
Gia sư trực tuyến

Môn Hóa

Chương 1: Nguyên tử

 • Bài 1: Thành phần nguyên tử
 • Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
 • Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Bài 5: Cấu hình electron
 • Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

 • Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

 • Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
 • Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
 • Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

 • Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
 • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 5: Nhóm Halogen

 • Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22: Clo
 • Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Bài 25: Flo - Brom - Iot
 • Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
 • Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

 • Bài 29: Oxi - Ozon
 • Bài 30: Lưu huỳnh
 • Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
 • Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 • Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 38: Cân bằng hóa học
 • Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
0908362936